Informace k začátku školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

zanedlouho se opět setkáme. Pro lepší přehlednost přikládáme tabulku a další informace k začátku školního roku:

 1. 9.

8:00 – 8:45

Zahájení školního roku (včetně testování antigenními testy mimo inovativní třídu, prvňáčky a přípravnou třídu)

 

8:00 – 8:30

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku, přípravné třídy

 

8:35 – 9:05

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky inovativní třídy

2. 9.

8:00

Den s třídními učiteli, konec vyučování pro 1. stupeň v 11:40; 2. stupeň ve 12:10

   

testování žáků přípravné třídy, 1. třídy a schůzka s rodiči prvňáčků v 8:20, schůzka s rodiči dětí přípravné třídy

testování žáků inovativní třídy v 8.30 hodin

Od 3. 9.do 10. 9.  

 

Adaptační týden, každá třída samostatně se svými třídními učiteli a asistenty

Příprav. třída   od  8:00 do 11:40

 1. stupeň  od  8:00 do 11:40
 2. stupeň  od  8:00 do 12:10

6. 9.

 

Testování antigenními testy děti, žáci

9. 9.

 

Testování antigenními testy děti, žáci

9. 9.

16:00 – 17:00

třídní schůzky rodičů  2.– 9. ročníku

od 13. 9.

 

Výuka dle rozvrhu ve všech třídách

Seznam pomůcek a potřeb pro školní rok 2021/2022

 • přezůvky (bačkory)
 • obuv (na ven, do tělocvičny)
 • cvičební úbor (na ven, do tělocvičny)

Přeprava žáků -autobus

1. 9. 2021 nepojede autobus - přeprava žáků

Autobus - přeprava žáků od 2. 9. 2021 - 10. 9. 2021

7.30     Masarykovo nám. – Chlumova  - Kaufland - Královský vršek – ZŠ Jungmannova

12.35   ZŠ Jungmannova - Masarykovo náměstí

 

Základní hygienická pravidla (podle manuálu MŠMT ze dne 17. 8. 2021):

 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 • Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
 • V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.
 • Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru